Vi verdiøker kunderelasjonene dine ved å utvikle kommunikasjon som gir mening. Slik skaper vi et personlig engasjement som sprer seg.

Kommunikasjon er en avgjørende del av alt utviklingsarbeid. Enten du skal videreutvikle en organisasjon, reposisjonere en merkevare eller bygge ny virksomhet, må du kommunisere på en måte som engasjerer de menneskene du må få med på laget for å lykkes – enten de er kunder, ansatte eller rammesettere i omverden.

Når vi vet at bare 15 prosent av befolkningen mener markedsføringen til norske bedrifter er utviklet for å gi dem en bedre opplevelse av hva selskapet kan tilby for å løse deres behov, er det mange som har mye å gå på, men for å lykkes må du erkjenne at alt smelter sammen.

Det er produktet som posisjonerer deg i en digital tid. Brukeropplevelsen som er avgjørende for en varig kunderelasjon. Verdiøkning av kunderelasjonen som gir grobunn for lojalitet, ambassadørskap og rekruttering av nye kunder. Det stiller nye krav til helhetlig tenkning, transparens og relevans. Derfor har vi videreutviklet vår metode for å skape personlig engasjement som sikrer effektive resultater i en digital tidsalder, hvor den viktigste verdien skapes i dialog med de målgruppene du skal nå.

Personlig engasjement

Moderne markedsføring handler om å skape verdi for kundene gjennom den relasjonen og dialogen man har med dem allerede. Desto større verdi man tilfører kundene sine, desto mer lojale blir de og desto mer snakker de deg opp. Med utgangspunkt i en analyse av hva målgruppen din gjør i løpet av et gjennomsnittsdøgn på 24 timer utvikler vi en strategi for hvordan en virksomhet kan drive mikromarketing gjennom å verdiøke den eksisterende kundedialogen på en måte som løser problemer, begeistrer og informerer målgruppen når de trenger det. Strategien er bygget opp rundt målgruppens faktiske behov og handlingsmønster og alt virksomheten gjør skal være relevant for målgruppen i handlingsøyeblikket, slik at det skaper et personlig og ekte engasjement.

Ved å styrke kunderelasjonen på denne måten får du et godt verktøy for hvordan du kan bruke eksisterende kundedialog som din viktigste markedsføringskanal som ikke bare styrker din posisjon, men også åpner for nye kommersielle muligheter gjennom å bruke kundedata til å utvikle nye produkter, tjenester og knytte til seg attraktive partnere. Kontinuerlig videreutvikling er en viktig del av strategien, da grunnstammen i planleggingen er basert på brukerdata som vi vil utnytte for å levere bedre løsninger og mer relevant kommunikasjon hver eneste dag.

Oppdatert kanalkoreografi

Morgendagens planer for medie- og virkemiddelbruk vil se helt annerledes ut enn de gjør i dag. De store endringene i medievirkeligheten, i kombinasjon med omverdenens krav og forventninger, gjør at endringene kommer til å gå fort og bli krevende.

For å lykkes med å utvikle planer for markeds- og kommunikasjonsarbeidet i takt med tiden, må man ha en plan for hvordan man skal endre sine egne strategier og budsjettinvesteringer etter hvert som endringene slår innover oss. Vi har utviklet verktøy som hjelper deg med å forstå utviklingen og legge en mediestrategi for fremtiden med kostnads- og effektanalyse målt mot utfordringer og muligheter som følger av medieutvikling og endring i forbrukeratferd.

Samfunnsposisjonering

Skal en virksomhet bety noe for sine målgrupper i fremtiden må den ikke bare snakke om seg selv. Den må gjøre noe som tilfører verdi i sine målgruppers liv ved å bidra positivt i samfunnet rundt dem. Den må ta steget fra å være en produktleverandør til å bli en samfunnsaktør som aktivt involverer seg i problemstillinger som er relevante for samfunnet og for den virksomheten de selv driver. Ved å utvikle en plattform for samfunnsposisjonering av en virksomhet kartlegger vi hvilke temaer målgruppene er spesielt opptatt av, hvilke av disse det er relevant og troverdig at virksomheten engasjerer seg i og vi utvikler deretter en plan for hvilke hjertesaksprosjekter virksomheten kan initiere for å etablere en sterk og varig samfunnsposisjon.

Utviklingskommunikasjon

I årene som kommer vil endringsglade ansatte være et avgjørende konkurransefortrinn. Kontinuerlig transformasjon blir den nye standarden i en tid hvor alt går fortere og fortere, men i dag er det likevel få som trives med endringer. For å lykkes med å utvikle en organisasjon må de ansatte engasjeres i utviklingen av virksomheten. Det krever både forståelse, motivasjon, forklaring, tilrettelegging og oppfølging. Med andre ord er kommunikasjon et viktig virkemiddel.

Vi har utviklet en metode for å skape personlig engasjement gjennom bruk av kommunikasjon. Den legger vi til grunn når vi utvikler strategier og tiltak for hvordan din virksomhet kan gå frem for å engasjere dine ansatte i de endringene organisasjonen står overfor – også når vi må skape forståelse for at det kan være behov for å ta grep som gjør litt vondt.

Kunderedaksjonen

Kravene til dialog og kontinuerlig tilstedeværelse i sine kunders liv øker fra dag til dag. Derfor må man re-tenke kampanjemodellen og utvikle en organisasjon som evner å være tilstede i hverdagen til kundene sine – når de forventer det.

Det stiller nye krav til både organisasjons- og kommunikasjonsløsninger. I dette arbeidet kan vi hjelpe deg med å sette opp en kunderedaksjon som er best mulig rustet for å levere aktuell kommunikasjon på målgruppens premisser og etablere en gruppe med tverrfaglig kompetanse fra din egen organisasjon, supplert med våre rådgivere og relevante eksterne ressurspersoner ved behov. Vi deltar aktiv i kunderedaksjonens løpende arbeid med å overvåke og forvalte dag til dag kommunikasjonen til en virksomhet på tvers av alle kanaler.

Kan vi hjelpe deg med kommunikasjon? Snakk med oss!