Vi utvikler virksomheter som betyr noe for folk.

Virksomheter, merkevarer og produkter som skal lykkes i fremtiden må levere på nye krav fra både brukere og samfunnet. De må møte nye konkurrenter og utvikle skalerbare forretningsmodeller som er konkurransedyktige i en digital tid. For å finne den riktige veien inn i fremtiden jobber vi strategisk, med god innsikt som grunnmur for alt vi gjør. Vi finner ut hva menneskene du skal nå frem til trenger, før vi sammen utvikler løsninger som leverer på ekte og varige brukerbehov. I Trigger setter vi hensynet til brukerne først i alle deler av strategiarbeidet, slik at vi vet at vi lager løsninger som betyr noe for folk. Vi tror nemlig det er det aller viktigste du kan gjøre for å overleve i møtet med digitaliseringen.

Vi kartlegger nåsituasjonen

Med Pathfinder som verktøy innhenter vi nødvendig data og kartlegger nåsituasjonen raskt og effektivt, slik at vi finner ut hvordan din virksomhet er rustet for å møte det teknologiske skiftet. Sammen med utvalgte nøkkelpersoner definerer vi de viktigste endringsdriverne som vil påvirke selskapet fremover, så vi har et solid utgangspunkt for å vurdere hvor godt forberedt du er på endringene som kommer.

Vi analyserer din virksomhet, forretningsområde, merkevare eller produkt

Pathfinder tar i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å oversette relevante data til det viktigste konkurransefortrinnet en virksomhet kan ha i fremtiden; hvor raskt den er i stand til å endre seg på ulike områder for å møte nye krav fra omverden. På den måten gir Pathfinder deg muligheten til å styre hele din virksomhet med utgangspunkt i noen enkle, men essensielle parametere, som til syvende og sist er de som betyr mest for den fremtidige konkurransekraften til virksomheten din.

Vi utvikler ditt eksistensgrunnlag

Vi utvikler tiltak som styrker eksistensgrunnlaget til ditt selskap, forretningsområde eller produkt. Eksistensgrunnlaget består av tre grunnpilarer; et brukerbehov som er sterkt nok til at folk vil betale for det i en digital verden, en samfunnsrolle som svarer på hvorfor du eksisterer og en forretningsmodell der både inntektsstrømmer og kostnadsstrukturer er digitalt bærekraftige.

Vi styrker din merkevareplattform

En merkevareplattform må levere på tre dimensjoner for at den skal bety noe for folk i fremtiden:
– Produktkvalitet og friksjonsfri brukeropplevelser er avgjørende for å være med i brukernes valg-sett.
– Samfunnsbidraget handler om bærekraftig produksjon, distribusjon, forbruk, om måten du behandler menneskene rundt deg og hva du bidrar med i samfunnet rundt deg.
– Selvrealiseringsdimensjonen skal hjelpe brukerne med å styrke egen identitet og leve livene sine på den måten de drømmer om.

Vi jobber frem nødvendige tiltak som styrker din merkevareplattform på de viktigste av disse dimensjonene.

Vi ruster opp dine realiseringsressurser

Den siste kategorien handler om de ressursene en virksomhet har til rådighet for å realisere potensialet som ligger i eksistensgrunnlaget og merkevareplattformen; teknologi, organisasjon og kommunikasjon.

I dette arbeidet ser vi på hvordan teknologi kan integreres i kjernen av virksomheten, hvordan organisasjonen kan rustes med riktig kompetanse, endringsglad kultur og raske organisasjonsmodeller, hvordan kommunikasjon brukes i interne utviklingsprosesser og for å verdiøke kunderelasjonen gjennom å skape personlig engasjement for en virksomhet, merkevare eller et produkt.

Brukertesting, læring, forbedring og skalering

Når vi har analysert virksomheten og prioritert hvilke strategiske tiltak som haster mest, er det på tide å gjennomføre. For å sikre tempo og effektiv utvikling har vi tatt lærdom av de flinkeste oppstartsbedriftene vi kjenner, og utviklet en metode for å sikre kort vei fra planlegging til brukertesting. Ved å jobbe med småskala pilotprosjekter med høy strategisk betydning og tidlig brukertesting som metode, reduserer vi risikoen for å feile i storskala og opprettholder høyt tempo i alt vi gjør.

Kontinuerlig transformasjon

Parallelt med at vi gjennomfører tiltak oppdaterer vi Pathfinder med ny data basert på resultatene vi oppnår underveis. Dette gjør vi raskt, effektivt og kontinuerlig slik at vi alltid kan forholde oss til oppdaterte virkelighetsbilder og iverksette nye tiltak for å sikre at virksomheten din er i kontinuerlig transformasjon.